10/10 ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಾದ 12 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೆ