ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು 17+ ಅಧಿಕೃತ ನೆಂಡೊರಾಯ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ (2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ)