ಇರೋಮಾಂಗಾ ಸೆನ್ಸೈನಂತೆ 'ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ' ಅನಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ