ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನಿಮೆ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು: ಎರ್ಗೊ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ!