ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನಿಮೆ ಕಾಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ QUITS ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಷ್ಟು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯ ನಂತರ