ಗೆಳತಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ $ 3,300 ನೆಜುಕೊ ಅನಿಮೆ ಫಿಗರ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಳೆಯ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ