'ಶೀಲ್ಡ್ ಹೀರೋನ ಉದಯ' ದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು