ಅಹೆಗಾವೊ ಇತಿಹಾಸ: ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೇ?