ಅನಿಮೆ ಫಿಗರಿನ್‌ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸಬಹುದು