ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನಿಮೆ ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ…