ಜಪಾನ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅನಿಮೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ?