ಕ್ಯೋಟೋ ಆನಿಮೇಷನ್ $ 30 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ!