ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲೀಫಾ ಟೆಂಟಕಲ್ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಎಸ್‌ಎಒ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ