ಟ್ವಿಟರ್ ಹಕ್ಕುಗಳು # ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬರ್ ಅನಿಮೆ ಫ್ಯಾನಾರ್ಟ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ (ವಿವಾದ)